دوره و شماره: دوره 1384، شماره 159، خرداد و تیر 1384 
اوپونتیا درخت کارى

شریعت پناهی مجتبی ولی