دوره و شماره: دوره 1384، شماره 160، تیر 1384 
دم موشى آپوروکاکتوس

شریعت پناهی مجتبی ولی


وصال

مریم عرفانیان