دوره و شماره: دوره 1384، شماره 162، شهریور 1384 
مشاور شما

آمنه ملاباشی


انتظار

احمدی صغرا آقا


سوء هاضمه

دیوانی پگاه امیر