دوره و شماره: دوره 1384، شماره 168، بهمن و اسفند 1384 
14. زخم پاییز

نجمه جوادی


18. مشاور شما

آمنه ملاباشی


22. انتظار سبز

رضایی ابوالفضل صمدی


26. فرشته محافظ

اکرم جمشیدیان