گل فروش


برای سال­گرد میلاد حضرت زهرا(س)

امشب تمام آینه­ها را خبر کنیم

شب غنچه­پرور است، به شوقش سحر کنیم

از کوچه می­گذشت کسی، گل­فروش بود

گل می­خریم، پنجره را بازتر کنیم

وقت شکفتن است و نشاط و از این قبیل

دیگر چه لازم است که کاری دگر کنیم؟

بار گناه، گرچه ترازو شکن شده

تا او شفیع ماست، از این بیش­تر کنیم

فردا  اگر، نه دست کریمش مدد کند،

ما و دل غریب چه خاکی به سر کنیم؟

گفتند گل برآمده و راست گفته­اند

عشرت مفصل است، سخن مختصر کنیم

دی 1368