دوره و شماره: دوره 1389، شماره 219، خرداد 1389 
با من بمان!

دیوانی ابوالفضل امیر


مرثیه تنهایی

رضایی ابوالفضل صمدی


مادر فرزندان زهراس

منش‏ ابوالفضل هادى


60 ثانیه

فاطمه نیازی


غروب خاکستری

علی اکبر لطیفیان


گل فروش

محمدکاظم کاظمی


در سوگ آینه

محمدکاظم کاظمی


میان من و عشق

سید حمیدرضا برقعی


کودک دلهره

سید حمیدرضا برقعی


پیرمرد

ناهیده هاشمی