دوره و شماره: دوره 1389، شماره 226، دی 1389 
بر سریر سخن

منش‏ ابوالفضل هادى


آیت پیشوایان

پژوه امیرحسین دانش


در محضر آفتاب

منش‏ ابوالفضل هادى


ژاکت

ناهیده هاشمی


محلول

زینب مقیسه


جنگ

ناهیده هاشمی