دوره و شماره: دوره 1389، شماره 218، اردیبهشت 1389 
بیم از بیماری !

دیوانی امیر امیر


کشک

شراره انصار


هاورتیا

شریعت پناهی مجتبی ولی


20 نکته

عبدالرحیم موگهی


آدم برفی

سیده رقیه موسوی


دنیای بی تو

علی اکبر لطیفیان


نابسامانی

محمدکاظم کاظمی