دوره و شماره: دوره 1389، شماره 220، تیر 1389 
رنگ درمانی

دیوانی ابوالفضل امیر


چــاه

طیبه مزینانی


حجاب در حصار

زواره‏ غلامرضا گلى


عشق از هر نظر

سید حمیدرضا برقعی


سرباز

ناهیده هاشمی