دوره و شماره: دوره 1389، شماره 228، بهمن و اسفند 1389 
شعر

مرادی محمدجواد شاه


توفان

ناهیده هاشمی


گردو

شراره انصار