دوره و شماره: دوره 1389، شماره 228، اسفند 1389 
9. شعر

مرادی محمدجواد شاه


10. توفان

ناهیده هاشمی


19. گردو

شراره انصار