دوره و شماره: دوره 1389، شماره 225، آذر 1389 
خبر

مریم بصیری


در گزند باد

منش‏ ابوالفضل هادى


بیماری لثه

دیوانی پگاه امیر


زعفران

سرور اسفندیاری


غلبه

زینب مقیسه


خواب

طیبه مزینانی