دوره و شماره: دوره 1389، شماره 227، بهمن 1389 
عشق

ناهیده هاشمی


شعر

مرادی محمدجواد شاه


ماست

شراره انصار