دوره و شماره: دوره 1389، شماره 224، مهر و آبان 1389 
بر بام سیاه کوفه

منش‏ ابوالفضل هادى