دوره و شماره: دوره 1389، شماره 217، فروردین 1389 
سردرد

شیدا فروغی


از جنس آتش

احمدی صغرا آقا


در فراق انتظار

رضایی ابوالفضل صمدی


نوروزنامه

آبادی معصومه صفر


از دهان تفنگ

مریم کاویانپور


خلاصه

علی اکبر لطیفیان


همسایه

سید حمیدرضا برقعی