برگ اشتراک

تاریخ              شماره اشتراک

نام  و نام خانوادگی

حروف تفکیک شده:

نام

نام خانوادگی

از شماره‌ پیاپی:              تا شماره          تعداد هر شماره

نشانی:

تلفن:

کد پستی:

صندوق پستی:

حق اشتراک 1391

یک‌ساله:  12000 تومان

شش ماهه:  6000 تومان

متقاضی محترم:

رعایت نکات زیر امکان ارسال مجله را فراهم می‌کند:

1. واریز حق اشتراک به حساب سیبا(0106783256006) بانک ملی به نام معاونت فرهنگی تبلیغی.

2. ارسال نسخه تکمیل شده درخواست اشتراک به نشانی قم، میدان شهداء، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، معاونت فرهنگی تبلیغی.

3. در صورت تغییر نشانی، فوراً مراتب را اعلام نمایید.

4. در صورت افزایش قیمت، ادامه ارسال بر مبنای قیمت جدید خواهد بود.

همراهی شما در پیوستن به خانواده پیام زن را می‌ستاییم و از همکاری شما در دعوت دیگران به این جمع استقبال می‌کنیم.

www.payamezan.ir                  Email:payamezan@dte.ir