دوره و شماره: دوره 1391، شماره 248، مهر و آبان 1391 
4. بی قراری

سیده طاهره موسوی


5. خواهم رسید

سیده طاهره موسوی


6. پاهایم کو

زینب بخشایش


7. تنگنا

سعیده زادهوش


12. در حضور باران

مریم جهانگشته


14. رسول مهربانی‌ها

الحسینی نفسیه السادات هاشمی


20. ستاره غدیر

سیف معصومه محمدی