دوره و شماره: دوره 1391، شماره 252، بهمن و اسفند 1391 
3. دل تکانی

مینا سادات راثی


4. گمشده

نجمه مصدقی


5. فراسوی آینه‌ها

فیروزه حافظیان


20. مهارت گوش دادن در روابط همسران

ندوشن سیده مریم طباطبایی