دوره و شماره: دوره 1391، شماره 247، مهر و آبان 1391