دوره و شماره: دوره 1391، شماره 242، اردیبهشت 1391 
واجب فراموش‌شده

منش‏ ابوالفضل هادى


گنج مخفی

علی اکبر لطیفیان


خاتون کبریا

دکتر سیدعلی موسوی


گریه‌ی کبود

علی اکبر لطیفیان


یک رویا

صدیقه شاهسون


این یعنی آزادی

سیف معصومه محمدی