و  صبحگاه

لبریز از با تو بودن خواهم شد

و استشمام خواهم کرد

تمام با تو ماندن را

می نویسم

روزهای نیامدنت را

دریا می خروشد

آسمان می نالد

و من

باز هم منتظرم

فردا، روز توست

روزی آکنده از تمام مهربانی‌های تو

تنها مهربان من

ارتفاع مهربانی های تو را چه کسی پیموده است؟