موج غدیر

نویسنده


چگونه غرق صفای حصیری‌ات باشم؟

به رنگ وصله‌ی رخت امیری‌ات باشم؟

طلوع برکه‌ی چشمت چه‌قدر نورانی است

چگونه ساحل موج غدیری‌ات باشم؟

به دست توست خط سرنوشت من، بگذار

که شمع کوچک بزم دبیری‌ات باشم

چه‌قدر باورش ای ابر مهربان! سخت است

انیس پینه‌ی دست کویری‌ات باشم؟

بتاب ماه شب چاه‌های دل‌تنگی

بتاب محو نگاه حریری‌ات باشم

شکوه قامت خیبرگشای تو چهرساست

چگونه شاعر شعر دلیری‌ات باشم؟