دوره و شماره: دوره 1392، شماره 260، مهر و آبان 1392 
12. حرف‌های خودمانی

فراهانی زهرا داودآبادی


16. موج غدیر

علی اصغر شیری


18. زمین آسمانی

مرتضی عمرانی


21. تغّیر عشق

سید علی اصغر موسوی


27. مشاوره برای همه

پریسا پورعلمداری


36. رنگ و روان‌شناسی رنگ

حاجی آبادی سعیده رحیمی