دوره و شماره: دوره 1392، شماره 260، آبان 1392 
حرف‌های خودمانی

فراهانی زهرا داودآبادی


موج غدیر

علی اصغر شیری


تغّیر عشق

سید علی اصغر موسوی


مشاوره برای همه

پریسا پورعلمداری


رنگ و روان‌شناسی رنگ

حاجی آبادی سعیده رحیمی