دوره و شماره: دوره 1392، شماره 263، بهمن و اسفند 1392 
2. پاس بداریم

زاده عبدالله حسن


18. در هجوم ابرها

سیدجواد احمدی


30. مشاوره برای همه

علمداری پریسا پور


32. ازدواج بدون فناوری

سید محمدامین حسینی