دوره و شماره: دوره 1392، شماره 262، دی 1392 
زبان عشق همسرمان را بشناسیم

ندوشن سیده مریم طباطبایی


مشاوره برای همه

پریسا پورعلمداری


نماز عشق

مریم جهانگشته