دوره و شماره: دوره 1392، شماره 264، بهمن و اسفند 1392 
14. ساکن روان

محمد حسین وحید


17. مشاوره برای همه

پریسا پورعلمداری


19. تقویم غزل

زیبا طاهریان


20. شاعر اهل غم

مریم جهانگشته