شهادت‌دادن زن، حق نیست؛ بلکه تکلیف است

عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: «این‌که شهادت زن در برخی دعاوی قضایی پذیرفته شده نیست در حقیقت، مصون‌ماندن زن از خطرها و بحران‌هاست؛ ولی قاضی میتواند به استناد اطلاعات علمآور یک زن حکم صادر کند.»

«زهرا آیتاللهی» ادامه داد: «شهادت یک حق نیست؛ بلکه یک تکلیف است. اگر یک حق بود گفته میشد که چرا این حق به زنان داده نشده است؛ اما زمانی که تکلیف است، تکلیفی از دوش زنان برداشته شده است.»

آیتاللهی خاطرنشان کرد: «ولادت طفل یکی از مواردی است که تنها شهادت زن در این مورد پذیرفته شده است و تبعات قانونی و حقوقی زیادی را نیز در پی دارد؛ اما در جاهایی که شهادت زن پذیرفته نمیشود مواردی است که مجازاتهای سنگین برای محکومعلیه در نظر گرفته میشود. بهعنوان مثال، با شهادت زن، محکومعلیه محکوم به اعدام شود و یا طلاق بگیرد.»

نهادهای اجتماعی برای توانمندسازی اجرایی زنان تشکیل شود

«الهه کولایی» استاد دانشگاه تهران گفت: «باید نهادهای اجتماعی برای توانمندسازی اجرایی زنان تشکیل و از این نهادها حمایت شود.»

 این تحلیلگر مسائل سیاسی افزود: «نیازمند توانمندسازی اجرایی زنان نهفقط در پستهای مدیریتی؛ بلکه در زمینه‌ی سامان یافتن و نهادینهشدن قدرت زنان هستیم و از این طریق میتوانیم شاهد شکلگرفتن نهادهای اجتماعی و سازمانهای غیردولتی و حضور پرقدرت و متشکل زنان باشیم. در بالاترین نهاد انتخاباتی کشور که مجلس شورای اسلامی است، هیچگاه سهم زنان به بالای 5% نرسید، در دستگاههای اجرایی نیز سهم مدیریت زنان بسیار ناچیز است. مردانی که این حوزهها را شکل میدهند، فقط از نقش زنان در ایجاد فرصت برای بهدست آوردن قدرت استفاده می‌کنند؛ اما زمانی که این قدرت را بهدست میآورند، یادشان میرود که برای زنان نیز جایگاهی قائل شوند.»

تعداد زنان خیابانی تهران کاهش یافته است

یک عضو شورای شهر تهران، گفت: «خوشبختانه تعداد زنان خیابانی در شهر تهران کم شده است. در حال حاضر کمترین سن این زنان 16 سال است و عموماً دختران شهرستانی هستند که از خانه فرارکرده و به شهر تهران آمده‌اند.»

«معصومه آباد» گفت: «دخترانی که به هردلیل از خانهیشان فرار میکنند اگر در 24 تا 48ساعت اولیهی ترک خانه مورد حمایت نهادهای حمایتی قرار بگیرند و از ورودشان به چرخهی بحران جلوگیری شود، میتوان پدیدهی خیابانیشدن آنان را تا حد زیادی کنترل کرد. اگر نهادهای حمایتی بتوانند دخترانی را که از خانه فرار کردهاند به محل‌های امنی منتقل کنند، همین حس امنیت سبب جلوگیری از بروز بحرانهای بعدی برای آنها میشود.»

مشاور امور بانوان وزارتخانهها از چارت نهاد ریاست جمهوری حذف شد

 بخشنامهای از سوی معاونت سرمایههای انسانی ریاستجمهوری به وزارتخانهها و ادارههای دولتی ابلاغ شده است که بر اساس آن دفاتر مشاور امور بانوان از چارت نهاد ریاستجمهوری حذف میشود.

«فاطمه آلیا» عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی و «سکینه عمرانی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن انتقاد به این تصمیم دولت اظهار داشتند: «این تصمیم دولت کاملاً ناگهانی و بدون هیچ دلیلی اتخاذ شده است و با توجه به اینکه در امور بانوان دستگاهها معمولاً شاهد اقدامهای خوبی بودیم، اتخاذ این تصمیم در راه ارتقای جایگاه حقوق زنان نیست.»

ارتقای موقعیت زنان روزنامهنگار ضرورت دارد

 معاون امور زنان رئیسجمهور بر توسعهی کارآفرینی زنان و جوانان، توسعهی همکاری مؤسسههای غیردولتی زنان، نقش مؤثر رسانه در اطلاعرسانی اخبار زنان تأکید کرد.

«شهیندخت مولاوردی» در دیدار با فعالان زن در حوزههای کارآفرینی، رسانه و مؤسسههای غیردولتی با تأکید بر توسعهی کارآفرینی زنان گفت: «این معاونت در مسیر توسعهی تواناییهای زنان در اقشار مختلف گام برمیدارد و بههمین دلیل، بهبود محیط قانونی معطوف به آن، نقش مؤثری دارد.»

وی همچنین با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه و موقعیت زنان روزنامهنگار در رسانهها، خواستار توسعهی فعالیت انجمنهای صنفی مشابه شد و اعلام کرد: «ارائهی طرحهای توانمندسازی روزنامهنگاران زن با توجه به اینکه زنان، موضوع رسانه و فعال آن حوزه هستند فرصتی مناسب برای کاهش فاصلهی آنها با دیگر فعالان در عرصهی رسانه است.»

رئیس مرکز تحقیقات ایدز کشور هشدار داد

رئیس مرکز تحقیقات ایدز کشور از ورود موج ترکیبی جدید ایدز از راه جنسی و تزریقی خبر داد و گفت: «برنامهی کاهش آسیبها ضعیفتر شده و برنامههایی که در این زمینه اجرا میشد، کمرنگ شده است. در نتیجه پیشبینی می‌شود موج بعدی ایدز را در معتادان داشته باشیم.»

«مینو محرز» گفت: «آموزش مداوم در مورد ایدز باید در وزارت آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیما داده شود چراکه موضوع انتقال ایدز از راه جنسی و افزایش آن با مصرف مواد محرک، موضوعی بسیار خطرناک شده است. این موضوع بهاین دلیل خطرناک شده که اکثر جوانان، زمانی که به ما مراجعه میکنند مواد محرک را نمیشناسند؛ بلکه فقط این مواد را عاملی نشاطآور میدانند.»

۶۲ درصد زنان معتاد، متأهل هستند

معاون رئیسجمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه اعتیاد مرزهای تحصیل و فرهنگ را درنوردیده است، گفت: «هیچکس نمیتواند مدعی شود اعتیاد، تنها مختص یک گروه یا طبقهی خاص از جامعه است.»

«شهیندخت مولاوردی» گفت: «اخیراً آماری از سوی سازمان ثبت اسناد در خصوص علل نُهگانهی اعتیاد ارائه شده که بر اساس آن نرخ طلاق در شش ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7% افزایش داشته که اعتیاد یکی از آن دلایل بوده است.»

حضور تماشاگران زن در ورزش بانوان ضروری است

معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان با تشریح مهمترین برنامههای خود گفت: «یکی از دغدغههایی که داشتیم این است که بتوانیم کاری کنیم تا مشوق ورزشی در بخش بانوان داشته باشیم و زمانی که مسابقهها برگزار میشود، تماشاگران زن بتوانند حضور داشته باشند و از تیمهای محبوب خود حمایت کنند. امیدواریم که با تبلیغات و حمایت رسانهها، حضور تماشاگران زن را در ورزش بانوان داشته باشیم؛ چون در همین فضاهاست که میتوان بانوان را به ورزش جذب کرد.»

«رباب شهریان» با تأکید بر اینکه نگاه ما این است که بتوانیم امور ورزش بانوان در استانها را بهصورت معاونت ببینیم، افزود: «البته قوانین هم باید چنین اجازهای را به ما بدهد. در بحث ساختار هم محدودیتهایی برای منابع انسانی و امکانات وجود دارد و ما به این خلأها آگاه هستیم.»

زنان مسلمان پلیس کانادا، اسب‌سوار می‌شوند

یک پلیس کانادا با اشاره به آزادی ادیان در کانادا گفت که عبادتهای روزانهی کادر مسلمان پلیس اسبسوار کانادا بههیچوجه مانعی در راه انجام وظیفهی آنها نخواهد شد و کادر مسلمان میتوانند فرایض دینی خود را آزادانه در محیط کار بهجا آورند.

یکی از مسئولان ارشد روابط عمومی پلیس اسبسوار سلطنتی کانادا، ضمن اعلام این موضوع گفت که پلیس کانادا به استخدام زنان و مردان مسلمان در کادر خود نیاز دارد. وی دربارهی لباس ویژهی زنان مسلمان پلیس نیز اعلام کرد که طراحیهایی در این زمینه شده است تا زنان مسلمان بتوانند با حفظ حجاب اسلامی در خدمت پلیس اسبسوار کانادا باشند.

عربستان شهر زنان میسازد

عربستان سعودی قصد دارد در راستای رعایت قوانین شریعت، شهر جدیدی مختص زنان بسازد. پایگاه خبری «راشاتودی» با اشاره به این تصمیم عربستان، نوشت: «ریاض در تلاش است تا در مسیر میانهی قوانین شریعت و بلندپروازی زنان فعالی که آرزوی اشتغال را دارند، حرکت کند. از اینرو، طرح جدید قصد دارد تمایل زنان برای کار و اشتغال در عصر مدرن را با محیطی که مطابق با قوانین شریعت است، تلفیق کند.»

انتظار میرود شهرداری منطقه حدود پنجهزار شغل در صنعت منسوجات، دارو و فرآوری غذا ایجاد کند. شرکتهایی با مدیریت زنان و خطوط تولید برای زنان نیز در این شهر وجود خواهد داشت. این طرح جدید در راستای خواست دولت عربستان برای مشارکت زنان در توسعهی کشور است.»

تعرض جنسی در ارتش آمریکا افزایش یافت

مقامهای وزارت دفاع آمریکا اعتراف کردند گزارشهای تعرض جنسی در ارتش آمریکا در سال گذشته بیش از 50% افزایش یافته است. بر پایهی آمار بهدست آمده، حدود 10% از این گزارشها به مواردی مربوط میشود که افراد، پیش از استخدام رسمی در ارتش مورد تعرض قرار گرفتهاند.

کارشناسان میگویند پنتاگون در ترغیب قربانیان به گزارش کردن جرایم موفق نبوده است؛ زیرا نظام سختگیرانهی ارتش که بر سلسله مراتب، وفاداری و جدیت مبتنی است، بسیاری از قربانیان را از ارائهی گزارش بازمی‌دارد. یک پژوهش محرمانه در ارتش نشان میدهد که دستکم 26هزار زن و مرد در نیروهای مسلح آمریکا با نوعی ارتباط جنسی ناخواسته روبهرو شدهاند.