با استفاده صحیح از ماسک از خود و دیگران از کرونا محافظت کنیم

نوع مقاله : نکته های کرونایی

10.22081/mow.2020.71178

چکیده تصویری

با استفاده صحیح از ماسک از خود و دیگران از کرونا محافظت کنیم