دوره و شماره: دوره 29، آذر 338 - شماره پیاپی 338، آذر و دی 1399، صفحه 1-1 

یادداشت

مهر شعله‌ور

صفحه 10-11

مهر شعله‌ور


فیلم فارسی روی قالی ایرانی

پرونده ای برای آسیب شناسی سینمای ایرانی

صفحه 16-17

پرونده ای برای آسیب شناسی سینمای ایرانی


سبک زندگی

پوستر

صفحه 30-31

پوستر


دریا کنار

رفتم اما ماندم

صفحه 33-35

رفتم اما ماندم


نسیم خراسان شمالی

نیازی اساسی به نام تفریح

صفحه 42-43

نیازی اساسی به نام تفریح


گفت‌وگو

دختری از ماه

صفحه 44-47

دختری از ماه


یک قاچ رسانه

بازی ، خواندن، تماشا

صفحه 48-48

بازی ، خواندن، تماشا