دوره و شماره: دوره 29، آذر 338 - شماره پیاپی 338، آذر و دی 1399، صفحه 1-1 

یادداشت

8. مهر شعله‌ور

صفحه 10-11

مهر شعله‌ور


فیلم فارسی روی قالی ایرانی

11. پرونده ای برای آسیب شناسی سینمای ایرانی

صفحه 16-17

پرونده ای برای آسیب شناسی سینمای ایرانی


سبک زندگی

18. پوستر

صفحه 30-31

پوستر


کیمیا

19. کلیدهای معنوی

صفحه 32-32

کلیدهای معنوی


دریا کنار

20. رفتم اما ماندم

صفحه 33-35

رفتم اما ماندم


نسیم خراسان شمالی

23. نیازی اساسی به نام تفریح

صفحه 42-43

نیازی اساسی به نام تفریح


گفت‌وگو

24. دختری از ماه

صفحه 44-47

دختری از ماه


یک قاچ رسانه

25. بازی ، خواندن، تماشا

صفحه 48-48

بازی ، خواندن، تماشا


آشپزی

32. غذای سرآشپز

صفحه 61-63

غذای سرآشپز