نوع مقاله : کیمیا

10.22081/mow.2020.71459

چکیده تصویری

کلیدهای معنوی

کلیدهای معنوی

محبوبه ابراهیمی

علامه امینی مجسمه کامل توسل و عبادت بود. در قرائت قرآن حریص بود و هر روز یک جزء قرآن می‌خواند. نزدیک صبح برای نماز شب بلند می‌شد. در ماه رمضان بیشتر کارهایش را تعطیل می‌کرد و مشغول عبادت می‌شد. پانزده ختم قرآن می‌کرد و ثواب چهارده ختم را به چهارده معصوم و یک ختم را به پدر و مادرش هدیه می‌کرد. (مجله پاسدار اسلام،ش ۲۵۵)

 

آیت الله بروجردی، از نظر سخاوت و بخشش بسیار بلندنظر بودند و در مواقع حساس به فریاد مردم مستمند می‌رسیدند. از عجائب سخاوت ایشان این بود که اگر پولی از دست ایشان به دست کسی می‌افتاد، هرچند اشتباهی بود، پس نمی‌گرفت از جمله نقل است: هنگامی که در بروجرد زندگی می‌کردند، بخشی از املاک خود را برای کاری فروخته بودند، در این موقع، شخصی نیازمند به ایشان مراجعه می‌کند. ایشان مبلغی را که در پاکتی گذاشته بودند که به آن نیازمند می دهند، گویا وکیل خرج ایشان، اشتباهاً به جای این پاکت، آن پاکت را که همه پول ملک در آن بود به نیازمند داده بودند! مرد نیازمند متوجه شده و پول را برمی‌گرداند، ولی ایشان قبول نمی‌کنند و می‌گویند پولی که داده‌ام پس نمی‌گیرم! به اهلش رسیده! (مجله حوزه،ش ۴۳ ،مزایا و خصائص اخلاقی آیت الله بروجردی)

 

از خصوصیات بارز آیت الله مرعشی نجفی، ساده‌زیستی  و عدم توجه به مسائل مادی و زخارف دنیوی بود. هیچ وقت از وضعیت مالی مطلوبی برخوردار نبودند و هر آنچه به دست می‌آوردند در راه رفع حوائج مردم مصرف نموده، یا وقف می‌کردند و هیچ‌گاه مالی را به خودشان اختصاص ندادند. شب آخری که رحلت فرمودند، به پسرشان فرمودند: «من خیلی بارم سبک است و هیچ نگرانی ندارم، تنها یک چیز مرا زجر می‌دهد و آن این است که می‌ترسم در ایام زندگیم نوشته من یا صحبت‌های من در هر موردی باعث شده باشد که حقی ناحق شود یا در همسایگی ما گرسنه‌ای بوده باشد و ما غذای سیرخورده باشیم....  (سایت اندیشه قم،۲۷/۷/۱۳۹۵)