پرونده ای برای آسیب شناسی سینمای ایرانی

نوع مقاله : فیلم فارسی روی قالی ایرانی

10.22081/mow.2020.71887

چکیده تصویری

پرونده ای برای آسیب شناسی سینمای ایرانی