دوره و شماره: دوره 29، دی 339 - شماره پیاپی 339، آذر و دی 1399، صفحه 1-1 

آموزش

7. منهایِ مدرسه

صفحه 16-17

منهایِ مدرسه


سبک زندگی

17. سبک زندگی

صفحه 36-37

سبک زندگی


دریا کنار

20. تا جنگ شد

صفحه 40-43

تا جنگ شد


آشپزی

26. غذای سرآشپز

صفحه 62-63

غذای سرآشپز