در هوای تو نفس می کشیم

نوع مقاله : کیمیا

10.22081/mow.2020.71502

چکیده تصویری

در هوای تو نفس می کشیم


کیمیا

در هوای تو نفس می کشیم 

دریا چوبین

مجموعه داستانک هایی با حس و حال مادرانه

پهلو شکسته

گاهی که پیش از پایان وقت کلاس، درس و تمرین تمام می شود، دانش آموزان را آزاد می گذارم که استراحت کنند و با هم گپ بزنند.

در یکی از این زمان های استراحت بود که متوجه شدم یکی از بچه ها موقع صحبت در به یادآوردن نام امام چهارم به مشکل برخورده و سعی می کند با توضیح زندگ