گوشی همراه، به مثابه یک ابزار(2)

نوع مقاله : تجربه

10.22081/mow.2022.73224

چکیده تصویری

گوشی همراه، به مثابه یک ابزار(2)