گوشی همراه، به مثابه یک ابزار(3)

نوع مقاله : تجربه

10.22081/mow.2022.73225

چکیده تصویری

گوشی همراه، به مثابه یک ابزار(3)