انسان ها برای عشق ورزیدن به هم آفریده شده اند(1)

نوع مقاله : گفت‌وگو

10.22081/mow.2022.73329

چکیده تصویری

انسان ها برای عشق ورزیدن به هم آفریده شده اند(1)