انسان ها برای عشق ورزیدن به هم آفریده شده اند(5)

نوع مقاله : گفت‌وگو

10.22081/mow.2022.73333

چکیده تصویری

انسان ها برای عشق ورزیدن به هم آفریده شده اند(5)