نوع مقاله : روی جلد

10.22081/mow.2024.75610

چکیده تصویری

روی جلد فروردین پیام زن- 1403

موضوعات

آیات قرآنی

 

سلامٌ قولاً مِن رَبِّ رحیم

سلامٌ علی نوح ٍ فی العالمین

سلامٌ علی اِبراهیم

سلامُ عـَلی موُسی و هارون

سلامُ علی آلِ یاسین

سلامٌ عـَلیکُم طِبتُم فادخـُلوُها خالدین

سلامُ هیَ حتّی مَطلَعِ الفـَجر

آیات قرآن کریم

 

 

تابلوی نقاشی هفت سین

اثر حسین شیخ