نویسنده = �������� �������� ����������
لبه روشن ازدواج مجدد در سیما

دوره 1385، شماره 172، تیر 1385

مراد فرشته ولی


زنان و برگ افتخار شبکه دو سیما

دوره 1384، شماره 164، آبان 1384

مراد فرشته ولی


عاطفه هاى جارى و جارى در عاطفه ها

دوره 1384، شماره 164، آبان 1384

مراد فرشته ولی


جایگاه و نقش زنان در سیماى رسانه ملى

دوره 1384، شماره 158، اردیبهشت 1384

مراد فرشته ولی