نویسنده = عصمت گیویان
گفتگو با خانم مرضیه حدیدچى

دوره 1377، شماره 76، خرداد و تیر 1377

عصمت گیویان


پرواز سیمرغ شانزدهم

دوره 1377، شماره 74، فروردین و اردیبهشت 1377

عصمت گیویان


مقتول داستان

دوره 1376، شماره 67، مهر و آبان 1376

عصمت گیویان


پیک نقشها

دوره 1376، شماره 62، فروردین و اردیبهشت 1376

عصمت گیویان


گفتگویى با خانم چیستا یثربکارگردان و نویسنده تئاتر

دوره 1376، شماره 61، فروردین و اردیبهشت 1376

عصمت گیویان