نویسنده = ������������ ��������
پیوندى در میانه زمین و آسمان داستان

دوره 1383، شماره 150، شهریور 1383

مریم زاهدی


هنارس داستان

دوره 1381، شماره 127، مهر 1381

مریم زاهدی


دختر انتظارداستان

دوره 1380، شماره 118، دی 1380

مریم زاهدی


دریادلان را نشان از دریا مى رسد داستان

دوره 1380، شماره 111، خرداد 1380

مریم زاهدی


خانى داستان

دوره 1379، شماره 102، شهریور 1379

مریم زاهدی


مـــــدو داستان

دوره 1378، شماره 94، دی 1378

مریم زاهدی