نویسنده = سید علی اصغر موسوی
عاشق‌ترین مرد

دوره 1393، شماره 272، مهر و آبان 1393

سید علی اصغر موسوی


تغّیر عشق

دوره 1392، شماره 260، مهر و آبان 1392

سید علی اصغر موسوی


فاطمه ذات تمام خوبی‌ها و مادر تمام نیکی‌ها

دوره 1392، شماره 254، فروردین و اردیبهشت 1392

سید علی اصغر موسوی


ارغوان داغ

دوره 1391، شماره 250، آذر و دی 1391

سید علی اصغر موسوی


چامه‌ی عشق

دوره 1391، شماره 250، آذر و دی 1391

سید علی اصغر موسوی


امام اشک‌ها

دوره 1391، شماره 249، آذر و دی 1391

سید علی اصغر موسوی


لحظه‌ی پرواز

دوره 1391، شماره 249، آذر و دی 1391

سید علی اصغر موسوی