نویسنده = ������������ ��������
رهایی

دوره 1390، شماره 230، اردیبهشت 1390

زینب مقیسه


به بهانه دیدن هلی‌کوپتر

دوره 1390، شماره 229، فروردین 1390

زینب مقیسه


سوگند نامه

دوره 1389، شماره 228، اسفند 1389

زینب مقیسه


آدم کوکی

دوره 1389، شماره 227، بهمن 1389

زینب مقیسه


محلول

دوره 1389، شماره 226، دی 1389

زینب مقیسه


غلبه

دوره 1389، شماره 225، آذر 1389

زینب مقیسه


کف روی قهوه

دوره 1389، شماره 225، آذر 1389

زینب مقیسه


آن کلمه ی لعنتی

دوره 1389، شماره 224، آبان 1389

زینب مقیسه