نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 8
1. رهایی

دوره 1390، شماره 230، اردیبهشت 1390

زینب مقیسه


2. به بهانه دیدن هلی‌کوپتر

دوره 1390، شماره 229، فروردین 1390

زینب مقیسه


3. سوگند نامه

دوره 1389، شماره 228، اسفند 1389

زینب مقیسه


4. آدم کوکی

دوره 1389، شماره 227، بهمن 1389

زینب مقیسه


5. محلول

دوره 1389، شماره 226، دی 1389

زینب مقیسه


6. غلبه

دوره 1389، شماره 225، آذر 1389

زینب مقیسه


7. کف روی قهوه

دوره 1389، شماره 225، آذر 1389

زینب مقیسه


8. آن کلمه ی لعنتی

دوره 1389، شماره 224، آبان 1389

زینب مقیسه