نویسنده = ناهیده هاشمی
دو قرص نان

دوره 1390، شماره 229، فروردین و اردیبهشت 1390

ناهیده هاشمی


توفان

دوره 1389، شماره 228، بهمن و اسفند 1389

ناهیده هاشمی


عشق

دوره 1389، شماره 227، بهمن و اسفند 1389

ناهیده هاشمی


ژاکت

دوره 1389، شماره 226، آذر و دی 1389

ناهیده هاشمی


جنگ

دوره 1389، شماره 226، آذر و دی 1389

ناهیده هاشمی


نجوای ایزابل هنگام تماشای باران

دوره 1389، شماره 225، آذر و دی 1389

ناهیده هاشمی


بچه ها و بزرگ ها

دوره 1389، شماره 224، مهر و آبان 1389

ناهیده هاشمی


بونتشای ساکت

دوره 1389، شماره 223، مهر و آبان 1389

ناهیده هاشمی


سرباز

دوره 1389، شماره 220، خرداد و تیر 1389

ناهیده هاشمی


پیرمرد

دوره 1389، شماره 219، خرداد و تیر 1389

ناهیده هاشمی


آن سوی دیوار

دوره 1389، شماره 218، فروردین و اردیبهشت 1389

ناهیده هاشمی


خاک رس

دوره 1388، شماره 216، بهمن و اسفند 1388

ناهیده هاشمی