نویسنده = ناهیده هاشمی
دو قرص نان

دوره 1390، شماره 229، فروردین 1390

ناهیده هاشمی


توفان

دوره 1389، شماره 228، اسفند 1389

ناهیده هاشمی


عشق

دوره 1389، شماره 227، بهمن 1389

ناهیده هاشمی


ژاکت

دوره 1389، شماره 226، دی 1389

ناهیده هاشمی


جنگ

دوره 1389، شماره 226، دی 1389

ناهیده هاشمی


نجوای ایزابل هنگام تماشای باران

دوره 1389، شماره 225، آذر 1389

ناهیده هاشمی


بچه ها و بزرگ ها

دوره 1389، شماره 224، آبان 1389

ناهیده هاشمی


بونتشای ساکت

دوره 1389، شماره 223، مهر 1389

ناهیده هاشمی


سرباز

دوره 1389، شماره 220، تیر 1389

ناهیده هاشمی


پیرمرد

دوره 1389، شماره 219، خرداد 1389

ناهیده هاشمی


آن سوی دیوار

دوره 1389، شماره 218، اردیبهشت 1389

ناهیده هاشمی


خاک رس

دوره 1388، شماره 216، اسفند 1388

ناهیده هاشمی