نویسنده = شهرام آبابایی
حفاظت از کودکان در برابر خطرات اینترنتی

دوره 1389، شماره 225، آذر و دی 1389

شهرام آبابایی


صدمات کار با یارانه در کودکان

دوره 1385، شماره 178، آذر و دی 1385

شهرام آبابایی


نوجوانان و قلدرى

دوره 1385، شماره 174، مرداد و شهریور 1385

شهرام آبابایی


صدمات ورزشى چیست و چه باید کرد

دوره 1385، شماره 174، مرداد و شهریور 1385

شهرام آبابایی


بیمارى‏هاى ناشى از گرما در کودکان

دوره 1385، شماره 172، خرداد و تیر 1385

شهرام آبابایی


التهاب گوش بیرونى

دوره 1383، شماره 151، مهر و آبان 1383

شهرام آبابایی


نوجوانان چگونه با سرطان کنار بیایند

دوره 1383، شماره 150، مرداد و شهریور 1383

شهرام آبابایی


تغذیه ورزشى نوجوانان‏

دوره 1383، شماره 147، خرداد و تیر 1383

شهرام آبابایی


اضطراب و افسردگى ناشى از اسباب کشى در نوجوانان

دوره 1383، شماره 145، فروردین و اردیبهشت 1383

شهرام آبابایی


خطرات ناشى از کاهش آب بدن در نوجوانان

دوره 1382، شماره 143، بهمن و اسفند 1382

شهرام آبابایی


کودکان و اعتیاد به اینترنت

دوره 1382، شماره 141، آذر و دی 1382

شهرام آبابایی


اضطراب نوجوانان و درمان آن

دوره 1382، شماره 138، مرداد و شهریور 1382

شهرام آبابایی


بى خوابى در نوجوانان

دوره 1382، شماره 136، خرداد و تیر 1382

شهرام آبابایی