نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 13
1. حفاظت از کودکان در برابر خطرات اینترنتی

دوره 1389، شماره 225، آذر 1389

شهرام آبابایی


2. صدمات کار با یارانه در کودکان

دوره 1385، شماره 178، دی 1385

شهرام آبابایی


3. صدمات ورزشى چیست و چه باید کرد

دوره 1385، شماره 174، شهریور 1385

شهرام آبابایی


4. نوجوانان و قلدرى

دوره 1385، شماره 174، شهریور 1385

شهرام آبابایی


5. بیمارى‏هاى ناشى از گرما در کودکان

دوره 1385، شماره 172، تیر 1385

شهرام آبابایی


6. التهاب گوش بیرونى

دوره 1383، شماره 151، مهر 1383

شهرام آبابایی


7. نوجوانان چگونه با سرطان کنار بیایند

دوره 1383، شماره 150، شهریور 1383

شهرام آبابایی


8. تغذیه ورزشى نوجوانان‏

دوره 1383، شماره 147، خرداد 1383

شهرام آبابایی


9. اضطراب و افسردگى ناشى از اسباب کشى در نوجوانان

دوره 1383، شماره 145، فروردین 1383

شهرام آبابایی


10. خطرات ناشى از کاهش آب بدن در نوجوانان

دوره 1382، شماره 143، بهمن 1382

شهرام آبابایی


11. کودکان و اعتیاد به اینترنت

دوره 1382، شماره 141، آذر 1382

شهرام آبابایی


12. اضطراب نوجوانان و درمان آن

دوره 1382، شماره 138، شهریور 1382

شهرام آبابایی


13. بى خوابى در نوجوانان

دوره 1382، شماره 136، تیر 1382

شهرام آبابایی