نویسنده = احمد رجب
... و اسب سپید آمد

دوره 1390، شماره 238، آذر و دی 1390

احمد رجب


چند تار از موی او/(طنز معاصر عرب)

دوره 1390، شماره 237، آذر و دی 1390

احمد رجب


مؤسسه ی خدماتی اقیانوس آرام (طنز معاصر عرب)

دوره 1390، شماره 236، مهر و آبان 1390

احمد رجب


آزمون/(طنز معاصر عرب)

دوره 1390، شماره 235، مهر و آبان 1390

احمد رجب


جانشین

دوره 1390، شماره 234، مرداد و شهریور 1390

احمد رجب


صندلی ها

دوره 1390، شماره 233، مرداد و شهریور 1390

احمد رجب


همه چیز طبق ضوابط

دوره 1390، شماره 232، خرداد و تیر 1390

احمد رجب


هلاکو/ (طنز معاصر عرب)

دوره 1390، شماره 231، خرداد و تیر 1390

احمد رجب


(طنز معاصر عرب)/فوزیه‌ی بورژوا

دوره 1390، شماره 230، فروردین و اردیبهشت 1390

احمد رجب


دیوانه(طنز معاصر عرب)

دوره 1390، شماره 229، فروردین و اردیبهشت 1390

احمد رجب