نویسنده = �������� ��������
... و اسب سپید آمد

دوره 1390، شماره 238، دی 1390

احمد رجب


چند تار از موی او/(طنز معاصر عرب)

دوره 1390، شماره 237، آذر 1390

احمد رجب


آزمون/(طنز معاصر عرب)

دوره 1390، شماره 235، مهر 1390

احمد رجب


جانشین

دوره 1390، شماره 234، شهریور 1390

احمد رجب


صندلی ها

دوره 1390، شماره 233، مرداد 1390

احمد رجب


همه چیز طبق ضوابط

دوره 1390، شماره 232، تیر 1390

احمد رجب


هلاکو/ (طنز معاصر عرب)

دوره 1390، شماره 231، خرداد 1390

احمد رجب


(طنز معاصر عرب)/فوزیه‌ی بورژوا

دوره 1390، شماره 230، اردیبهشت 1390

احمد رجب


دیوانه(طنز معاصر عرب)

دوره 1390، شماره 229، فروردین 1390

احمد رجب