نویسنده = �������� ��������
تعداد مقالات: 10
1. ... و اسب سپید آمد

دوره 1390، شماره 238، دی 1390

احمد رجب


2. چند تار از موی او/(طنز معاصر عرب)

دوره 1390، شماره 237، آذر 1390

احمد رجب


3. مؤسسه ی خدماتی اقیانوس آرام (طنز معاصر عرب)

دوره 1390، شماره 236، آبان 1390

احمد رجب


4. آزمون/(طنز معاصر عرب)

دوره 1390، شماره 235، مهر 1390

احمد رجب


5. جانشین

دوره 1390، شماره 234، شهریور 1390

احمد رجب


6. صندلی ها

دوره 1390، شماره 233، مرداد 1390

احمد رجب


7. همه چیز طبق ضوابط

دوره 1390، شماره 232، تیر 1390

احمد رجب


8. هلاکو/ (طنز معاصر عرب)

دوره 1390، شماره 231، خرداد 1390

احمد رجب


9. (طنز معاصر عرب)/فوزیه‌ی بورژوا

دوره 1390، شماره 230، اردیبهشت 1390

احمد رجب


10. دیوانه(طنز معاصر عرب)

دوره 1390، شماره 229، فروردین 1390

احمد رجب