نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 39
26. شمیم یار

دوره 1384، شماره 161، مرداد 1384

نزهت بادی


27. وقتى همه چیز هست ، درد مجردها چیست ؟

دوره 1384، شماره 160، تیر 1384

نزهت بادی


28. شمیم یار

دوره 1384، شماره 160، تیر 1384

نزهت بادی


30. دختران نسل انقلاب ،تصورات، انتظارات‏

دوره 1383، شماره 156، اسفند 1383

نزهت بادی


31. خوابگاه دختران جن زده نقد فیلم

دوره 1383، شماره 154، دی 1383

نزهت بادی


32. باد آخرین شمع را روشن کرد نقد فیلم

دوره 1383، شماره 153، آذر 1383

نزهت بادی


33. همپاى عشق تا انتها خواهد ایستاد

دوره 1383، شماره 153، آذر 1383

نزهت بادی


34. به اوج مخروط تکامل مى اندیشد

دوره 1383، شماره 152، آبان 1383

نزهت بادی


35. مجنون دایره جنون نقد فیلم

دوره 1383، شماره 151، مهر 1383

نزهت بادی


36. شمیم یار

دوره 1383، شماره 151، مهر 1383

نزهت بادی


37. شمیم یار

دوره 1383، شماره 148، تیر 1383

نزهت بادی


38. شمیم یار

دوره 1382، شماره 144، اسفند 1382

نزهت بادی


39. شمیم یار

دوره 1382، شماره 137، مرداد 1382

نزهت بادی