نویسنده = سید محمدامین حسینی
زنان می‌توانند تماشاچی باشند!

دوره 1393، شماره 268، خرداد و تیر 1393

سید محمدامین حسینی


هنگ! پیش‌درآمد استقبال از مائده بهاری

دوره 1392، شماره 264، بهمن و اسفند 1392

سید محمدامین حسینی


ازدواج بدون فناوری

دوره 1392، شماره 263، بهمن و اسفند 1392

سید محمدامین حسینی


ترفندی برای خلاصی از شرّ ویروس

دوره 1392، شماره 262، آذر و دی 1392

سید محمدامین حسینی


کلاه‌برداری اینترنتی

دوره 1392، شماره 261، آذر و دی 1392

سید محمدامین حسینی


افسر خانوم رئیس می‌شود

دوره 1392، شماره 260، مهر و آبان 1392

سید محمدامین حسینی


استفاده‌ی بهینه از رایانه

دوره 1392، شماره 259، مهر و آبان 1392

سید محمدامین حسینی


چنگیزنت، در مدار توسعه

دوره 1392، شماره 258، مرداد و شهریور 1392

سید محمدامین حسینی


ویروس، بلای رایانه

دوره 1392، شماره 257، مرداد و شهریور 1392

سید محمدامین حسینی


یک خرید خوب

دوره 1392، شماره 256، خرداد و تیر 1392

سید محمدامین حسینی


من خوب، شما خوب؟

دوره 1392، شماره 255، خرداد و تیر 1392

سید محمدامین حسینی


چنگیز نت

دوره 1392، شماره 254، فروردین و اردیبهشت 1392

سید محمدامین حسینی


هفت سین رایانه‌ای

دوره 1392، شماره 253، فروردین و اردیبهشت 1392

سید محمدامین حسینی