نویسنده = پور تکتم حسین
آقایان! خانم‌ها! بفرمایید جلسه‌ی زوج‌ درمانی!

دوره 1393، شماره 274، آذر و دی 1393

پور تکتم حسین


زیر پوست شهر چه خبر است؟

دوره 1393، شماره 273، آذر و دی 1393

پور تکتم حسین


قصه‌ی یک عاشقانه‌ی آرام

دوره 1393، شماره 272، مهر و آبان 1393

پور تکتم حسین


خرده جنایت‌های خانوادگی

دوره 1393، شماره 271، مهر و آبان 1393

پور تکتم حسین


خانه‌ای روی آب

دوره 1393، شماره 270، مرداد و شهریور 1393

پور تکتم حسین


یک ستاره برای داستانی عامه‌ پسند

دوره 1393، شماره 269، مرداد و شهریور 1393

پور تکتم حسین


زن ایرانی، از خانه‌ی قمرخانم تا مزون ویداجون!

دوره 1393، شماره 265، فروردین و اردیبهشت 1393

پور تکتم حسین


من ای صبا! رفتن به ره کوی دوست ندانم

دوره 1392، شماره 264، بهمن و اسفند 1392

پور تکتم حسین


رستگاری در دقیقه 90

دوره 1392، شماره 262، آذر و دی 1392

پور تکتم حسین


فقط به خاطر پونه

دوره 1392، شماره 261، آذر و دی 1392

پور تکتم حسین


هیس... فیلم‌ساز فریاد نمی‌زند!

دوره 1392، شماره 260، مهر و آبان 1392

پور تکتم حسین


زنان هرگز چیز زیادی نخواستند

دوره 1392، شماره 258، مرداد و شهریور 1392

پور تکتم حسین


تقصیر کفش‌های قرمز تق‌تقی است!

دوره 1392، شماره 257، مرداد و شهریور 1392

پور تکتم حسین